Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Teenuse raames:

· motiveeritakse inimest tööle asuma,

· otsitakse inimese huvidest lähtuvalt tema võimetele sobivat tööd,

· toetatakse inimest, juhendatakse teda tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustatakse töötamise ajal,

· juhendatakse ja nõustatakse inimese tööandjat ja tema töökaaslasi nende nõusolekul inimese tööle rakendamisel ja töötamise käigus tekkivates omavahelistes suhetes,

· valmistatakse inimest ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks.

Kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada?

Töötamise toetamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada, vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist ning talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust ega kogukonnas elamise teenust, mille käigus on talle tagatud teenuseosutaja territooriumil töö tegemise võimalus.

Töötamise toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus psüühikahäirega inimestele. Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste taotluse alusel.

Seejärel registreeruda teenuseosutaja juures, tel 56958658 või 12kratti@gmail.com.